Algemene Voorwaarden Peregrinazione

Art. 1 Definities

Art. 1a. Peregrinazione Coaching, Training, Begeleiding, Advisering, Interim-management is gevestigd Claudiahof 12, 5801 LE Venray en is bij de Kamer van Koophandel voor Limburg te Venlo onder nummer 14120590 geregistreerd.

Art.1b. Opdrachtgever: Elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die het initiatief heeft genomen om met Peregrinazione een opdracht aan te gaan.

Art. 1c. Opdracht: De opdracht van een opdrachtgever om een coachingstraject, training(traject), advies(traject), een interim-periode te verzorgen, al dan niet ten behoeve van de medewerkers van het desbetreffende bedrijf of instelling. De opdracht van een opdrachtgever om de bijkomende werkzaamheden te verrichten, al dan niet namens de opdrachtgever, zoals het verzorgen van de correspondentie met cursisten en andere betrokkenen, het regelen van accommodatie, catering, logies e.d. De opdracht van een opdrachtgever om diensten te verrichten, zoals advisering, begeleiding, bemiddeling, e.d., in de ruimste zin van het woord

Art. 1d. Cliënt: De particulier of de door opdrachtgever opgegeven persoon die deelneemt aan een coachingstraject, trainingstraject, begeleidingstraject verzorgd door of onder verantwoordelijkheid van Peregrinazione.

Art.2 Toepasselijkheid.

Art.2.1. Op alle offertes van Peregrinazione en op alle door Peregrinazione gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

Art. 2.2. Door aanmelding of door verstrekking van een opdracht aanvaarden opdrachtgever en cliënt de toepasselijkheid van deze voorwaarden..

Art. 2.3. Indien de opdrachtgever zorgt voor aanmelding van de cliënt, verplicht opdrachtgever zich jegens Peregrinazione deze Algemene Voorwaarden aan cliënt bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart Peregrinazione voor alle claims van de cliënten, als Peregrinazione jegens deze cliënten geen beroep kan doen op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wegens schending van opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.


Art.3. Overeenkomsten.

Art.3.1. Opdrachten zijn voor Peregrinazione bindend nadat de opdrachtgever de ondertekende offerte retour heeft gezonden aan Peregrinazione en deze de ontvangst daarvan bevestigd heeft.

Art.3.2. Wijzigingen in en van de opdracht door de opdrachtgever zijn bindend slechts voor zover Peregrinazione deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt.

Art.3.3. Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals de duur van het traject of periode, gebeuren naar beste weten van Peregrinazione maar kunnen redelijkerwijs afwijken. De opdrachtgever is in dit geval gemachtigd het traject of periode na verstrijken van de in eerste instantie afgesproken duur te stoppen. De volledige verantwoordelijkheid ligt op dat moment bij de opdrachtgever.


Art.4 Tarief.

Art.4.1 Tenzij anders overeengekomen werkt Peregrinazione op basis van een uurtarief, reiskosten en overige kosten, exclusief BTW. De wettelijk verschuldigde BTW wordt bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
Met ingang van 1 januari 2020 is Peregrinazione voor de levering van haar diensten vrijgesteld van BTW heffing.

Art. 5. Levering, leveringstijd.

Art. 5.1. Leveringstijden en data zijn in principe vooraf afgesproken en staan vast. In onderling overleg kunnen deze aangepast worden indien één der partijen daarom verzoekt.

Art. 5.2. Peregrinazione streeft ernaar al haar opdrachten zelf in persoon uit te voeren. In sommige gevallen zal worden samengewerkt met freelance trainers, coaches en adviseurs. Deze professionals zijn door Peregrinazione aan een grondige selectie onderworpen en zijn gebonden aan de Gedragscode en Algemene Voorwaarden van Peregrinazione.

Art. 6. Betaling.

Art. 6.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient opdrachtgever of deelnemer facturen binnen twintig dagen na factuurdatum te hebben voldaan.

Art. 6.2. Indien niet tijdig wordt betaald is opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

Art.6.3. Opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijk rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Alle kosten die Peregrinazione moet maken om het haar toekomende te innen komen voor rekening van de opdrachtgever. Peregrinazione mag besluiten de dienstverlening te stoppen totdat de volledige betaling is ontvangen.


Art. 7. Deelnemers, gevaren.

Art. 7. Peregrinazione heeft het recht om deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een training verhinderen van verdere deelneming aan de training uit te sluiten. Uitsluiting van een deelnemer of deelnemers laat iedere verplichting tot betaling onverlet.

Art.7.2 Aan de opgegeven trainingsdata en trainingstijden wordt behoudens overmacht strikt de hand gehouden. Peregrinazione is niet gehouden trainingsdagen te herhalen voor deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste trainingsdagen blijft onverminderd verschuldigd.

Art. 8. Intellectuele eigendomsrechten.

Art.8.1. Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door Peregrinazione vervaardigde trainingsmaterieel of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een opdracht berust bij Peregrinazione tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Art. 8.2. Opdrachtgever en cliënt mogen al het door Peregrinazione vervaardigde en/of ter beschikking gestelde materiaal enkel ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Peregrinazione niet toegestaan om trainingsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetisch schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleeg- systeem of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins. Trainingsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Art.9. Aansprakelijkheid.

Art. 9.1. De aansprakelijkheid van Peregrinazione is in alle gevallen tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Bij de aansprakelijkheid is inbegrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor de door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan Peregrinazione toerekenbaar is.

Art. 9.2. Peregrinazione aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer of opdrachtgever.

Art. 9.3. Peregrinazione verplicht zich alle door opdrachtgever verstrekte gegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal Peregrinazione niet dan na voorafgaand overleg met opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren. Eventueel door opdrachtgever en/of cliënt aan Peregrinazione ter beschikking gestelde gegevens zal Peregrinazione vrijelijk bij de uitvoering van de opdracht kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


Art. 10. Annulering.

Art. 10.1 Opdrachtgever kan een opdracht altijd schriftelijk en aangetekend annuleren.

Art.10.2 In geval van annulering zoals omschreven in artikel 10.1 is de opdrachtgever verplicht kosten van voorbereiding zoals omschreven in de offerte volledig te voldoen. Ook alle andere reeds gemaakte kosten en/of reserveringen die niet meer zonder kosten geannuleerd kunnen worden komen voor rekening van de opdrachtgever en worden volledig bij de opdrachtgever in rekening gebracht en gefactureerd.

Art. 10.3 Ingeval van het zonder opgaaf van redenen niet verschijnen voor een geplande, individuele coaching/trainingssessie zal door Peregrinazione tachtig Euro (€80,00) bij de cliënt dan wel de opdrachtgever, in rekening gebracht.


Art. 11 Overmacht.

Art.11.1 Indien naar het redelijk oordeel van Peregrinazione een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Eventueel door opdrachtgever vooruitbetaalde gelden waarvoor nog geen diensten zijn verricht zal Peregrinazione in dat geval volledig retourneren.


Art.12 Ontbinding.

Art.12.1 Peregrinazione kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met opdrachtgever ontbinden, indien:

a. Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraag of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel akkoord buiten faillissement aanbiedt of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;

b. Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest.

c. Opdrachtgever en/of cliënt één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen veertien dagen, nadat Peregrinazione bij aangetekende brief hiertoe heeft gemaand, opheft.

Art. 12.2 Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Peregrinazione rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.