Ethische Code Peregrinazione

1. De eigenaar/directeur van Peregrinazione en de cliënt zijn volkomen gelijkwaardig. Allen zijn unieke en complete mensen, vol mogelijkheden.

2. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het traject. Hij heeft de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan te brengen.

3. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als de cliënt, zorgt Peregrinazione ervoor zich ervan te vergewissen dat zowel de opdrachtgever als de cliënt over dezelfde informatie beschikken aangaande de aanleiding tot en het doel van het training, coaching en/of begeleidingstraject.

4. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als de cliënt, ligt de verantwoordelijkheid voor het traject alsmede de beslissingsbevoegdheid zoals omschreven in punt 2 bij de cliënt.

5. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als de cliënt, zal Peregrinazione met de cliënt afspraken maken, welke informatie aan de opdrachtgever verstrekt zal mogen worden en op welke wijze dat zal plaatsvinden.

6. Peregrinazione gaat vertrouwelijk om met alle informatie over de cliënt die hij ontvangt of ontvangen heeft uit directe, indirecte- of enige andere bron.

7. De eigenaar/directeur/medewerker van Peregrinazione kent zowel de beperkingen van zijn beroep als de grenzen van zijn persoonlijke competenties en bewaakt deze zorgvuldig.

8. Peregrinazione biedt alleen diensten aan en gebruikt alleen methoden en technieken waarvoor hij door opleiding, training en/of ervaring is gekwalificeerd.

9. Peregrinazione doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse regelmatig toe om optimaal te kunnen blijven functioneren als coach, trainer en adviseur.

10. Peregrinazione houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden op het gebied van coaching, training en advies.

11. Peregrinazione maakt onderscheid tussen een professionele werkrelatie en andere relatievormen. Hij waakt voor belangenverstrengeling.

12. Peregrinazione is collegiaal richting andere beroepscoaches, trainers en adviseurs en is bereid mee te werken aan de voortgaande professionalisering van het beroep en het optimaliseren van het imago.